REDACŢIA


                                     DIRECTOR FONDATOR

Alexandru BURLACU
– doctor habilitat în filologie, profesor universitar

Născut la 8 iunie 1954, în comuna Chitai, Chilia. A absolvit, în 1973, Şcoala Normală din Cahul,
iar în  1977 – Facultatea de Litere a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”   din
Chişinău. Doctor habilitat în filologie (2000), profesor universitar, membru al Uniunii
Scriitorilor din Moldova şi România.
Este autorul volumelor:
Scriitori de la „Viaţa Basarabiei” în colaborare cu Alina Ciobanu),
Chişinău, „Hyperion”, 1990;
Critica în labirint, Chişinău, „ARC”, 1997 (Premiul Uniunii
Scriitorilor din Moldova);
Mişcarea literară din Basarabia anilor 30: atitudini şi polemici,
Chişinău, „Presa”, 1998;
Proza basarabeană: fascinaţia modelelor, Chişinău, „Cartier” 1999
(Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova);
Poezia basarabeană şi antinomiile ei,Chişinău,
USM, 2001;
Literatura română din Basarabia. Anii 20-30, Chişinău 2002; Tentaţia
sincronizării, Timişoara
, „Augusta”, 2002.; Vladimir Beşleagă „Dialoguri literare”,     
Chişinău, 2006.
Colaborează la revistele
Viaţa Basarabiei, Literatura şi arta, Philologia, Convorbiri literare,
Destin românesc, Caiete critice, România literară, Viaţa românească, Familia ş.a.
Redactor-şef al revistei
Philologia, membru al colegiului de redacţie al revistei             Viaţa
Basarabiei
.


                                     REDACTOR-ŞEF

Aliona GRATI
– doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar

Născută la 25 august 1972 în Ghidighici, raionul Străşeni. Absolventă a Şcolii Pedagogice din
Călăraşi (1991) şi a Facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
(1996). Doctor în filologie (2003) cu tema
Lirica feminină din Basarabia. Anii '20-'30,
conferenţiar universitar la Catedra Istorie şi Teorie Literară a UPS „Ion Creangă” (2006),
doctor habilitat în filologie (2011) cu tema
Structuri dialogice în romanul românesc din
secolul al XX-lea
(Diplomă de gradul II „Teză de excelenţă de doctor habilitat a anului 2011”).
Director al Centrului de Literatură şi Folclor (2006-2009), Director adjunct al Institutului de
Filologie (2009-2011), cercetător ştiinţific principal la sectorul de Teorie şi metodologie
literară al Institutului de Filologie al AŞM. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Membru
al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România.
Este autoarea volumelor:
Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Prut
Internaţional, 2004 (Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din Moldova, 2004; Premiul
Municipiului Chişinău, 2005; Premiul Tineretului, 2005);
Privirea Euridicei. Lirica feminină din
Basarabia. Anii ’20-’30
, Chişinău, 2007; Romanul ca lume postbabelică. Despre dialogism,
polifonie, heteroglosie şi carnavalesc
, Gunivas, 2009 (Premiul Uniunii Scriitorilor la
compartimentul „Critică literară”);
Fenomenul literar postmodernist (note de curs),
„Garomond”, 2011;
Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc, Academia de Ştiinţe
a Moldovei, 2011 (Premiul special al AŞM, Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi
Comparată din Bucureşti);
Paul Goma. Iniţieri în textul literar, Chişinău, „Arc”, 2011
(Premiul „Paul Goma” al Bibliotecii Naţionale).
A coordonat: „Фольклор и литературные памятники Молдовы”. Том 1, Том 2, Москва, Изд.
„Художественная литература”, 2009, 2011; volumele
Cultură – Identitate – Globalizare. Vol.
I şi II (împreună cu prof. dr. Ioan Derşidan), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2010,
2011.
Redactor-şef al revistei
Metaliteratură (2008), corespondent extern al revistei de cultură
Timpul (Iaşi), membru al colegiilor de redacţie ale revistelor Philologia (Chişinău), Cultura
media
(Timişoara) şi Limba şi literatura română a Facultăţii de Litere a Universităţii din
Oradea.                                REDACTORI-ŞEFI ADJUNCŢI

Anatol GAVRILOV
– doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar

Născut la 23 februarie 1943, Cioburciu, Republica Moldova. Din 1965 absolvent al Facultăţii de
Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, în acelaşi an lucrează în calitate de laborant în
cadrul sectorului de Literatură Contemporană al Institutului de Literatură şi Folclor. Doctor în
filologie, 1975, cu tema
Problema caracterului în romanul moldovenesc;  doctor habilitat în
filologie, în 2006, cu tema C
onceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura stratiformă a
operei literare
. Cercetător ştiinţific principal, şef al sectorului de Teorie şi Metodologie
literară, conferenţiar universitar la Facultatea de Filologie a U.P.S. „Ion Creangă”. Membru al
Uniunii Scriitorilor din Moldova.
A publicat:
Structura artistică a caracterului literar în roman, Chişinău, 1976; Reflecţii
asupra romanului
, Chişinău, 1986; Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura
stratiformă a operei literare
, Chişinău, 2006; Criterii de ştiinţificitate a terminologiei
literare
. Vol. I. Principiul obiectivităţii. O mutaţie paradigmatică de la raportul
subiect/obiect la raportul subiect/subiect
, Chişinău, 2007, Este membru al colegiului de
redacţie al revistei „Philologia”.


Nina CORCINSCHI – doctor în filologie, cercetător conferenţiar

Născută la 20 septembrie 1979, s. Dişcova, r. Orhei. Absolventă a Facultăţii de Filologie din
cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Doctor în filologie.
Director al Centrului de Literatură şi Folclor al AŞM, cadru didactic la Catedra Istorie şi Teorie
Literară a UPS „Ion Creangă”.
Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
A publicat volumele:
Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor, Chişinău, Tipografia
Centrală, 2008 (premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din Moldova);
Arcul voltaic. Textul
ca lume (i)mediată
. Chişinău, NotografPrim, 2012.
                                        REDACTOR   
          
Lilia PORUBIN
– doctor în filologie, conferenţiar universitar

Născută la 3 noiembrie 1979, or. Chişinău. Absolventă a Facultăţii de Filologie din cadrul
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (2002). Doctor în filologie (2006)
cu tema
Proza scurtă a lui Leon Donici: lumi artistice, personaje, tehnici narative. Din 2011
este şeful catedrei de filologie engleză, facultatea de limbi străine, Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova, conferenţiar universitar interimar în cadrul aceleiaşi catedre,
cercetător ştiinţific în cadrul sectorului de Teorie şi metodologie literară al Institutului de
Filologie al A.Ş.M.
A publicat volumul
Taina Marelui Archimedes. Eseu despre proza lui Leon Donici (Chişinău,
Gunivas, 2009). Este membru al colegiului de redacţie al
Anuarului Ştiinţific al Institutului de
Relaţii Internaţionale din Moldova
.
                 


                                          SECRETAR

Vlad CARAMAN
– doctor în filologie,
Conferenţiar universitar

Născut la 1 aprilie, 1978 în satul Horjeşti, raionul Hânceşti. Absolveşte Facultatea Filologie a U.
P.S. „Ion Creangă” din Chişinău (1999). Doctor în filologie cu tema
Poetica romanului „În
preajma revoluţiei” de C. Stere (naraţiune, personaj, topos)
(2003). Conferenţiar la Catedra
de Literatură română şi comparată a U.P.S. „Ion Creangă”, cercetător ştiinţific la Institutul de
Filologie al A.Ş.M.
A publicat volumul
În preajma revoluţiei de Constantiv Stere. Elemente de poetică a
Bildungsromanului
, Gunivas, 2007.